Kancelaria świadczy usługi w szczególności w następującym zakresie:

PRAWO CYWILNE:

- sprawy dotyczące dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia,

- sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki, stwierdzenie nieważności testamentu)

- sprawy z zakresu prawa rzeczowego, (ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, podział majątku,

- sprawy dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości,

- sprawy związane z obrotem nieruchomościami,

- sprawy dotyczące podziału majątku,

- sprawy dotyczące eksmisji,

- windykacja należności,

- reprezentowanie interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

- sprawy o rozwód i separację (w tym podział majątku między małżonkami),

- sprawy o alimenty (zasądzenie, obniżenie, podwyższenie),

- sprawy dotyczące wykonywania, ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej,

- sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dzieckiem,

- sprawy dotyczące ustalenia czy zaprzeczenia ojcostwa,

- sprawy o ubezwłasnowolnienie,

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

- sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę,

- sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,

- dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy,

- sporządzanie odwołań od decyzji ZUS/KRUS.

PRAWO GOSPODARCZE:

- obsługa spółek handlowych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych,

- tworzenie i negocjowanie umów handlowych

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji;

- sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ

- obrona obwinionych, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, powodów cywilnych,

- dochodzenie odszkodowań